Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lyskach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 103613
  • Do końca roku: 282 dni
  • Do wakacji: 91 dni
 • Kontakt

  tel: 32- 43 000 24
  lub 572 907 930
  email: zsp.lyski@lyski.pl

Historia

Pierwsze wzmianki o szkolnictwie na terenie Lysek sięgają jeszcze czasów średniowiecza ( rok 1579), jednakże budowę obecnej szkoły, usytuowanej przy ul. Dworcowej 4, rozpoczęto latem 1937 roku.
Starania o jej budowę podjął Pan Józef Wajda, który kierownikiem starej szkoły, usytuowanej w innej części Lysek został w 1927 roku. Oficjalne otwarcie i poświęcenie nowego budynku miało miejsce dnia 11 listopada 1938 roku. W roku szkolnym 1938/39 szkoła liczyła 7 oddziałów i pracowało wówczas 7 nauczycieli. Wybuch II wojny światowej przerwał działania edukacyjne. 2 września 1939 roku wojska niemieckie zakwaterowały się na terenie nowego budynku szkoły a kierownik Józef Wajda uniknął aresztowania dzięki ucieczce 17 września 1939 roku. W okresie II wojny światowej budynek obecnej szkoły uległ znacznemu zniszczeniu. W dachu znajdowało się 16 dużych wyrw, sufity sal lekcyjnych zostały przebite a okna i drzwi uszkodzone. Większa część akt szkolnych oraz mebli uległa zniszczeniu. W takim stanie 1 czerwca 1945 roku zastał szkołę kierownik Józef Wajda. Po usunięciu gruzów rozpoczęto naukę tylko w jednej sali lekcyjnej. W listopadzie 1945 roku przeprowadzono najpilniejsze prace remontowe. W roku szkolnym 1946/47 lekcje odbywały się już w 4 salach lekcyjnych a w następnym roku, szkoła w Lyskach przy pełnej obsadzie nauczycieli przystąpiła do realizacji programu szkoły 8- letniej. W 1972 roku, kierownik Józef Wajda przeszedł na emeryturę. Funkcję kierownika Lyseckiej szkoły pełnił przez 45 lat. Był człowiekiem, który szkole poświęcił całe życie. W ostatnim roku pracy rozpoczął budowę obecnej sali gimnastycznej. Budowa ruszyła 16 sierpnia 1972 roku.. Nad dalszymi pracami budowlanymi czuwała już Pani Maria Cieślik, która 1 września 1972 roku została powołana na nowego dyrektora Lyseckiej szkoły. Uroczyste otwarcie szli gimnastycznej wraz z całym zapleczem i łącznikiem nastąpiło 1 września 1974 roku. Po reorganizacji szkolnictwa – 1 stycznia 1973 roku Pani Maria Cieślik została również Gminnym Dyrektorem Szkół w Zbiorczej Szkole Gminnej w Lyskach. Funkcję tę pełniła do końca roku szkolnego 1983/84. W tym czasie Wicedyrektorem szkoły w Lyskach została Pani Aniela Bogucka – Moroziuk. 1 września 1984 roku na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lyskach powołano Panią Dorotę Warmuła. W Lyseckiej szkole w 14 oddziałach uczyło się wówczas 395 uczniów i pracowało 22 nauczycieli. Obowiązki Wicedyrektora pełniła w tym czasie Pani Irena Przybyła a nastęnie Wicedyrektorem szkoły została Pani Ewelina Krakowczyk. 10 listopada 1988 roku odbyła się w szkole wielka uroczystość z okazji 50 – lecia powstania obecnej szkoły. Z tej okazji ufundowano sztandar szkolny a podczas uroczystości szkole nadano imię Jana III Sobieskiego. Wtedy też powstał hymn szkoły, do którego muzykę skomponował nauczyciel muzyki – Pan Krzysztof Mańczyk a słowa ułożyła uczennica klasy ósmej – Katarzyna Żgol. W sierpniu 1993 roku, po 30 latach pracy pedagogicznej Dyrektor Szkoły – Pani Dorota Warmuła pożegnała się ze szkołą przechodząc na emeryturę. Rok szkolny 1993/94 otworzyła Pani Ewelina Krakowczyk – powołana na to stanowisko w drodze konkursu. W tym czasie Wicedyrektorem szkoły została Pani Mariola Mrowiec.

Działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły zawsze wysoko oceniana była nie tylko przez władze oświatowe ale również przez rodziców oraz samych uczniów. Doskonałym na to dowodem jest fakt, że wychowankowie tej szkoły idąc śladem swoich nauczycieli i mistrzów, zdecydowali się do niej wracać jako nauczyciele a także kontynuować dzieło rozpoczęte przez swoich poprzedników podejmując trud kierowania szkołą.
Od 1999 roku, kiedy reforma oświaty wprowadziła sześcioletnią szkołę podstawową, część budynku Szkoły dzielimy z Gimnazjum. W tym samym roku Wicedyrektorem szkoły została Pani Janina Blonka.
Od 1 września 2001 roku na emeryturę przeszła Pani Ewelina Krakowczyk a Dyrektorem powołanym w drodze konkursu została Pani Janina Blonka zaś Wicedyrektorem Pani Barbara Niestrój. W tym samym roku utworzono Zespół Szkolno – Przedszkolny. Do Szkoły Podstawowej dołączono Przedszkole Publiczne w Lyskach. W roku 2002 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lyskach włączono Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bogunicach i Przedszkole Publiczne w Suminie – funkcjonujące do tej pory jako oddzielne placówki oświatowe. W tym czasie Wicedyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego została Pani Lidia Jezusek, która w grudniu 2006 roku, po przejściu Pani Janiny Blonki na emeryturę, pełniła obowiązki Dyrektora szkoły do 30 czerwca 2007 roku. 1 września 2007 roku w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły powołano Panią Marię Michalską. Wicedyrektorem ponownie została Pani Lidia Jezuek. 1 września 2008 roku Pani Lidia Jezusek przeszła na emeryturę a Wicedyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego została Pani Monika Cedziwoda .
Troską każdego dotychczasowego Dyrektora Szkoły była m.in. troska o jak najlepszą i najszerszą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Od wielu lat współpracujemy z Ochotniczą Strażą Pożarną organizując m.in. biesiady barbórkowe dla górników i ich rodzin; uczniowie klas młodszych co roku zapraszają swe babcie i dziadków do wspólnej zabawy z okazji ich święta. Od kilku lat co roku organizujemy piknik rodzinny na którym dzieci bawią się wspólnie z rodzicami. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, współpracujemy z Policją oraz Świetlicą Środowiskową, wspólnie organizując profilaktyczną akcję „ Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie ze Sznupkiem” dla najmłodszych uczniów wszystkich szkół Gminy Lyski Dobrze układa się współpraca szkoły z Parafią. Od kilku lat w naszej szkole działa Szkolne Koło Caritas, które aktywną działalnością wspiera dzieci oraz rodziny potrzebujące wsparcia. Nauczyciele naszej szkoły pomagają rozwijać zainteresowania uczniów poprzez działalność różnych kół zainteresowań. Efektem tej pracy są wysokie lokaty naszych uczniów na różnych konkursach – od szczebla gminnego po krajowy a nawet międzynarodowy ( w roku szkolnym 2007/2008 uczniowie naszej szkoły zostali laureatami Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „ Kangur”. Wyróżniony uczeń klasy IV-tej w nagrodę uczestniczył w wycieczce zagranicznej do Legolandu).W roku szkolnym 2004/2005 szkoła brała udział w programie „ Czytam * Myślę * Działam” i zdobyła Certyfikat oraz tytuł „Szkoły z klasą”. Realizując ten program musieliśmy się wykazać w jaki sposób pracujemy nad rozwijaniem umiejętności czytania ze zrozumieniem, myślenia twórczego i krytycznego oraz społecznego działania.

Od kilku lat jesteśmy organizatorami Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizując ten turniej współpracujemy z Komendą Powiatową Policji w Rybniku a uczniowie naszej szkoły uzyskują w tym konkursie najwyższe lokaty – również w etapie okręgowym. Organizując zajęcia pozalekcyjne staramy się uwzględniać zainteresowania i potrzeby dzieci oraz ich rodziców. Co roku uczniowie klas trzecich wyjeżdżają na „ zieloną szkołę” .
Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w akcjach na rzecz ochrony środowiska –m.in. w akcji zbierania surowców wtórnych oraz w akcji ochronie płazów na terenie woj. śląskiego. Duży nacisk kładziemy na naukę języka angielskiego. Uczniowie nawiązali kontakt z rówieśnikami w Rumunii. Mieliśmy okazję ich gościć w murach naszej szkoły oraz być ich gośćmi w Rumunii. Celem do którego obecnie dążymy to pozyskanie Certyfikatu i tytułu „ Szkoły promującej zdrowie”. W roku szkolnym 2008/2009 do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego uczęszcza 260 uczniów. W szkole pracuje obecnie 26 nauczycieli , w tym 22 w pełnym wymiarze godzin. Połowa z nich uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.
 


Z okazji 70 rocznicy powstania naszej szkoły
aktualizacji jej historii dokonała

 


Maria Michalska